Algemene voorwaarden!

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

INTERNATIONALE TAPTOE BELGIË

 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap International Music Festival (hierna: IMF), KvK nummer 0843-119-941 en zijn van toepassing op overeenkomsten die met Bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde Evenementen worden gesloten.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn tevens op te vragen bij IMF, Dascottelei 126, b 11 te 2100 Deurne (Antwerpen).

 

1 Definities

 

IMF:     de besloten vennootschap International Music Festival alsmede in het voorkomende geval de betreffende aan haar gelieerde ondernemingen, gevestigd te Deurne (Antwerpen) (B) in de Dascottelei 126, b 11, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van muzikale evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

 

Bezoeker:     iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met IMF in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede eenieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

 

Evenement:     een gebeurtenis, waaronder begrepen een muziekuitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance event, business-event en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door IMF op de Evenementenlocatie;Evenementenlocatie:     locatie waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet door IMF;

 

Algemene Bezoekers-voorwaarden:

    de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en IMF van toepassing zijn;

 

Overeenkomst:     iedere overeenkomst gesloten tussen de Bezoeker en IMF in het kader van het bijwonen van een Evenement;

 

(Voor)verkoopadres:    een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door IMF ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

 

Toegangsbewijs:     een bewijs, door of vanwege IMF verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

 

Toegangsprijs:     de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

 

Website:     de website van IMF en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en social media accounts van IMF en Evenementen die op naam van IMF staan.

 

2 Toepasselijkheid

 

2.1     Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen IMF en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze overeenkomst tot stand komt, alsook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.

2.2     IMF heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. IMF zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker IMF hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennisstelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3     De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst IMF uitdrukkelijk van de hand.

2.4     De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

 

3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

 

3.1     Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door IMF en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. IMF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door IMF en/of derden gedane mededelingen.

3.2     Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft betaald bij een door IMF ingeschakeld (Voor)verkoopadres, en dit geleverd heeft gekregen.

 

4 Toegang en Toegangsbewijs

 

4.1     De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van IMF, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.

4.2     Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie.

4.3.1     Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt dan wel kan maken is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan IMF of aan een door IMF ingeschakeld (Voor)verkoopadres. Restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, zal niet plaatsvinden. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van IMF, kan restitutie plaatsvinden maar slechts tot 25% van de Toegangsprijs. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.3.2    Indien een Evenement door IMF wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan IMF of aan een door IMF ingeschakeld (Voor)verkoopadres. Restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, zal niet plaatsvinden. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.

4.4    Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van IMF.

4.5     Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege IMF verstrekt document of een door vanwege IMF verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker er voor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker er voor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. IMF garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.6     Alleen aanschaf via IMF of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. De Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van IMF of van een door IMF ingeschakeld (Voor)verkoopadres.

4.7     Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.

4.8     Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.9     Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van IMF en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen.

4.10     IMF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

 

5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

 

5.1     Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

5.2     Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

5.3     Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.

5.4     Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is IMF gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig en is de Bezoeker aan IMF een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,- (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,- (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding zich voordoet, onverminderd het recht van IMF om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

 

6 Aansprakelijkheid

 

6.1     De Bezoeker begeeft zich naar of van de Evenementenlocatie geheel op eigen risico en houdt zich hier geheel op eigen risico op.

6.2     IMF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van IMF en/of de Evenementenlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IMF.

6.3     Indien en voor zover IMF op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van IMF zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. IMF is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker IMF onverwijld schriftelijk en voldoende geconcretiseerd op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien IMF ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.4     IMF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) IMF, zal IMF op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van het aankoopbedrag, met een maximum van € 250,- (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6.5     Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door IMF dan wel door de uitbater van de Evenementenlocatie twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij IMF of bij de uitbater van de Evenementenlocatie kan afhalen.

 

7 Annulering of verplaatsing Evenement

 

7.1     IMF is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen, te verplaatsen dan wel te annuleren/cancelen. Het Toegangsbewijs blijft geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Restitutie van de Toegangsprijs zal niet plaatsvinden. De administratie- en servicekosten worden niet vergoed.

7.2     IMF is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal IMF haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. IMF kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. IMF is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.3     Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voor dat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kan alsdan contact worden opgenomen met IMF via email.

 

8 Huisregels Evenement

 

8.1     Medewerkers van IMF, van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. 

8.2     Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met de Huisregels van IMF en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van IMF en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van IMF en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels, herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.3     Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement.

8.4     IMF behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

 1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en/of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
 2. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het gratis (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd en wereldwijd; en
 3. stelt noch IMF noch partijen die met toestemming van IMF gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
 4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personenrecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
 5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens IMF in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
 6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan IMF; de Bezoeker zal op eerste verzoek van IMF, gratis de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; IMF is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5     Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMF, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.

8.6     Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. IMF zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. IMF garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en Evenementen-terrein. De eventuele als gevolg van deze overtreding(en) van het rookverbod aan IMF opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald.

8.7     IMF zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van IMF en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:

 1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren);
 2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)(rug)(draag)tas(sen), zowel bij toegang tot als gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie; en/of
 3. een detectiepoort te passeren; en/of
 4. zich te legitimeren, zowel bij toegang tot als gedurende het verblijf op de   Evenementenlocatie.

8.8     Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.9    Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan glaswerk, plastic fessen, blik, vuurwerk, drugs, geestverruimende stoffen/middelen, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.10     Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.11     Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van IMF en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.).

8.12     De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van IMF en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

8.13     Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.14     Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker niet worden ingeruild. IMF zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte consumptiebonnen- of munten (door) te verkopen. Het is Bezoekers verboden aangeschafte consumptiebonnen- of munten door te (doen) verkopen.

8.15     IMF kan naar eigen inzicht nadere voorwaarden stellen aan de toegang tot een Evenement en het verblijf op de Evenementenlocatie, al dan niet in samenspraak met een of meerdere van haar samenwerkingspartners zoals vervoerders (pendelverkeer), ordepersoneel, de brandweer, politie en andere hulpdiensten.

 

9 Overmacht

 

9.1    IMF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme, terrorismedreiging en alle overige van de wil van IMF onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft IMF het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

 

10 Privacy en persoonsgegevens

 

10.1     Door het sluiten van een Overeenkomst met IMF kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden enkel door IMF verwerkt.

10.2     Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Europees privacy beleid van toepassing (GDPR-AVG). IMF gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens (GDPR-AVG).

10.3     Bij het sluiten van de Overeenkomst met IMF geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Europees privacy beleid.

10.4     Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan IMF deze in geval van (mogelijke) calamiteiten en/of (mogelijk) strafbare feiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

 

11 Klachten

 

11.1    IMF zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. IMF tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van IMF, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar IMF. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij IMF te worden gemeld.

 

12 Geschillen

 

12.1     Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekers-voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2     Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en IMF ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

12.3     Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

 

Aldus opgemaakt te Antwerpen, maart 2020

Kortingen!

KORTINGEN:

Acties zijn niet cumulatief.

TICKETS:

 • Telefoon Reserveringskosten 1 euro per ticket.

 

Koop nu uw tickets!